جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00


در این ایام بانوان برای اولین بار در کشور جمعیت شیر و خورشید را در اصفهان تشکیل دادند. هدف آنها از این اقدام جمع ‏آوری اعانه برای مستمندان و نیازمندان بود، به همین دلیل در مکان‏های محدود آنزمان مثل مدرسه دخترانه بهشت‏ آیین، نمایش اجرا و اعانه جمع می‏کردند. مدت کمی پس از این اقدام، جمعیت شیر و خورشید آقایان نیز تشکیل شد. انجمن شیر و خورشید توانست در تیر سال بعد در مریضخانه امین دارالایتام با کمک بلدیه تاسیس کند و در آذر همان سال خانه‏ ای به مبلغ 35 هزار ریال برای دارالایتام خریداری نماید. در سده گرچه به طور مستقل شیر و خورشید دایر نبود اما افرادی به خصوص در ادارات عضو آن بودند.
منبع:
روزنامه اخگر 817، 821، و 903.