جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

پدید آورندگان: لیلا پیمانی و محمدعلی شاهین.

 

تعداد صفحات: 152 صفحه و قطع رقعی.

 

سال انتشار: مردادماه 1398.

 

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر.

موضوع:

این کتاب شامل چهل داستان و ناداستان با برداشت از تاریخ منطقه ماربین، و سده (بخشی ازخمینی شهر فعلی) می‏باشد و نام خود را از یکی از این داستان ها که حادثه بارش در چهل پسین(عصر) می باشد گرفته است.

سومین کتاب از پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه ماربین و خمینی ‏شهر، در اواخر مردادماه 1398 به همت خانه تاریخ و فرهنگ شهر منتشر شد. به گزارش خبرنگار دانشنام، این کتاب شامل چهل داستان و ناداستان از منطقه مذکور می باشد که به قلم لیلا پیمانی و محمدعلی شاهین نگارش شده است. کتاب نام خود را از یکی از این داستان ها که حادثه بارش در چهل پسین(عصر) می باشد گرفته است. چهل پسینه در 152  صفحه و قطع رقعی توسط نشر گفتمان اندیشه معاصر انتشار یافته است.

کتاب از چهل داستان کوتاه و ناداستان تشکيل شده است که يکي از اين داستان‏ها‏ "چهل پسينه" نام دارد و همين عنوان بر روي کتاب هم گذاشته شده است. محتواي داستان‏ها‏ سبک زندگي مردمان، آداب و رسوم و دل مشغولي‏ ها‏ و اتفاقات ماربين و سده است که حداقل از دوران قاجار تا اواسط قرن جاري را در برمی‏گيرد که البته با بسياري ديگر از مناطق مشترک است. موضوع داستان‏ها‏ از دل پژوهش ‏ها‏ و مصاحبه‏ ها‏ي تاريخ شفاهي که طي سال‏ها‏ نويسندگان اين کتاب انجام داده اند و نيز خاطرات و نقل ‏ها‏ي سينه به سينه ‏ای که شنيده ‏اند برآمده است. روش کار به اين شکل بوده که بر موضوع خاصي مثلا همين چهل پسينه تمرکز شده و مجموعه روايت‏ها‏ و احتمالا اسناد جمع و بستر زماني آن مشخص گرديده و شرح واقعه نگارش شده است. از روي اين متن توسط نويسندگان، داستاني نوشته و پس از چند بار بررسي به لحاظ تطبيق با دوره زماني و ديگر وقايع همزمان و طبيعي بودن فضاي داستان، متن نهايي انتخاب و ويرايش شده است. هدف از پديد آوردن اين داستان‏ها‏ آشنايي خواننده با فضاي اجتماعي، فرهنگي، عمراني و حتي بافت شهري، آداب و رسوم غالب و لغات و اصطلاحات مورد استفاده و در يک کلمه تاريخ شفاهي و تاريخ اجتماعي منطقه با استفاده از جاذبه‏ ها‏ي داستاني بوده است. بديهي است فضاي ترسيم شده در داستان‏ها‏ اين امکان را به وجود می‏آورد تا نسل‏ها‏ي فعلي با سبک زندگي، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، مشاغل، بيم‏ها‏ و اميدها، شرايط زندگي، نوع غذاها، بافت شهري و امکانات و زير ساخت‏ها‏ي نسل‏ها‏ي قبلي خود آشنا شوند. آشنايي با تاريخ پيشينيان علاوه بر پر کردن شکاف بين نسلي و ايجاد هويت، درس‏ها‏يي براي ساکنان حال و حاضر در بردارد تا ضمن پندگيري، آزموده ‏ها‏ را بار ديگر نيازمايند، داشته ‏ها‏ي خود را پاس بدارند و راه ‏ها‏ي نادرست رفته را دوباره نروند. سعي شده تصاويري با هرکدام از داستان‏ها‏ همراه شود تا خواننده بتواند تجسمی ‏بهتر داشته باشد. در انتهاي کتاب معرفي اماکن نام برده شده در متن و لغات ناآشنا آمده است.


علاقه مندان برای خرید کتاب به کتابفروشی فروغ و خانه تاریخ و فرهنگ خمینی شهر واقع در خانه مجیر مراجعه نمایند یا از کتابخانه های شهر به امانت بگیرند.