جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

سرزمین مهر

پدید آورنده: محمدعلی شاهین

تعداد صفحات:. 270 صفحه‏ رقعی

سال انتشار: 1400

طراح جلد: مریم مویدی

ناشر: گفتمان اندیشه معاصر.

موضوع: پژوهشی در مهرورزی، نیکو‏کاری و موقوفات از آبادی‏های ماربین به خمینی ‏شهر.

کتاب دارای چهار فصل است. در فصل نخست آن پیشینه نیکوکاری ساکنان آبادیهای ماربین از دوران صفوی تا اوایل دهه 1350 آورده شده است.

فصل دوم 158 خیریه ثبت شده را بر اساس حوزه فعالیت به شش گروه تقسیم و بر حسب حروف الفبا مرتب شده است و شناسنامه و حوزه فعالیت و اقدامات هر خیریه معرفی گردیده است.

در فصل سوم 23 گفتگو با افراد مطلع در خصوص خیریه های فراگیر چاپ شده است تا تاریخچه خیریه، اهداف و اقدامات هر کدام روشن شود.

فصل چهارم به موقوفات اختصاص دارد، در این فصل 44 عنوان وقفنامه از منطقه ماربین از سال 1078 خورشیدی (دوران صفوی) تا زمان نگارش کتاب از قدیم به جدید آورده شده است.


« سرزمین مهر» عنوان کتابی است که با هدف ثبت تاریخ اقدامات مهروزانه ساکنان ماربین که اکنون سابق خمینی شهر محسوب می شود توسط پژوهشگر تاریخ محمدعلی شاهین نگارش شده است.  
نگارنده کتاب دلیل انتخاب عنوان «سرزمین مهر» را برای کتاب مذکور که توسط انتشارات گفتمان اندیشه چاپ شده خوش آوا بودن و راحتی انتقال پیام و استفاده به عنوان یک برند برای شهر اعلام کرد.