پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

بر اساس آماری که در سال 1394منتشر شده 1494 نفردراثر حوادث ناشی از کارطبق تعاریف موجود جان خود را از دست داده‌اند.اگر بخواهیم درک بیشتری از موضوع داشته باشیم روزی
چهار کشته در کشور به علت حوادث ناشی از کار داریم. نگاه عمیق تر به شرایط کار گارگران این واقعیت را نشان می دهد که علاوه بر حوادث کار بیماریهای ناشی از شرایط کار نیز تهدیدی در کوتاه مدت ودراز مدت برای کارگران به حساب می آید.طبق تعاریف و ضوابط هر گاه فردی به دلیل داشتن یک شغل و یا انجام کار معین تحت تاثیرشرایط انجام آن کار به بیماری خاصی دچار شود، بیماری وی ناشی از کار است.بنا براین قطعا به دلیل شرایط حاکم برمحیط های کار ورعایت نکردن اصول وظوابط بهداشتی افراد ی هم به بیماری دچار شده اند گرچه ابتلای آنها در حال حاضر به فوت تبدیل نشده ولی منجر به کاهش توانایی ودر دراز مدت فوت آنها خواهد شد.مروری برعوامل تهدید کننده سلامت کارگران به منظور توجه کارگران وکار فرمایان به آنها وحذف ویا کاهش آنها می تواند مفید باشد.این
عوامل بیماریزای محیط کار عبارتند از:
1- مواد شیمیایی:
در محیط کار انواع مواد شیمیایی وجود دارد که سبب بیماری می شود به این دسته از بیماری ها، "مسمومیت های ناشی از کار" هم می گویند، مانند مسمومیت با سرب یا انواع حلّال ها.
2- عوامل فیزیکی:
عوامل فیزیکی حاکم بر محیط کار مثل گرما، سرما، سر و صدا و اشعه اگر بیش از حد مجاز بوده و تماس با آن ها دائمی و طولانی باشد، سبب بیماری می شوند مانند صدا که کری ناشی از کار نتیجه آن است.
3- عوامل بیولوژیکی:
میکروب ها، ویروس ها و قارچ ها از جمله عوامل بیماری زا هستند که در بعضی از مشاغل کارگران را مبتلاکرده سبب بیماری آنها می شوند.
4- نحوه انجام کار:
دسته ای دیگر از بیماری های ناشی از کار وقتی گریبان فرد را می گیرند که نحوه انجام کار خاصی صحیح نباشد و آن رفتار ناصحیح بارها تکرار شود مثل آسیب مهره ها به دلیل روش غلط حمل و نقل اشیا.
بیماری های ناشی از شغل تمامی اعضا و جوارح از پوست و چشم و گوش و دهان و کلیه و ریه و قلب و حتی اعصاب و روان را درگیر می کند.
این بیماری ها متنوع بوده و از حساسیت تا سرطان را شامل می شود. هر شغل و فعالیتی از کار در خانه تا کار درکارگاه ها وحتی درمانگاه ها وبیمارستانها می تواند منجر به بیماری ناشی از کار شود بنابراین افراد زیادی در معرض انواع این بیماری ها قرار دارند.
شیوع بیماری های ناشی از کار در هر منطقه به تعداد کارگاه ها و کارخانه های آن شهر و مشاغل خطر زا وآشنای با این دسته بیماری ها و انجام وظیفه متولیان امر نظارت بستگی دارد.
اینگونه بیماری ها در صورت پیشرفت اغلب درمان ندارد و یا کمتر جبران پذیر است. برطرف کردن عامل بیماری زا از محیط کار راه قطعی پیشگیری از ابتلا به بیماری های شغلی است.باید توجه داشت که در شهرستان خمینی شهر به دلیل تعدد کارگاه ها در گوشه وکنار شهرونیز اشتغال شهروندان در کارخانه ها وکارگاههای شهرهای اطراف شهروندان زیادی در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند که آموزش وایجاد شرایط مناسب محیط کار وحذف وکنترل عوامل بیماریزا ونظارت می تواند درصد ابتلا به این بیماریها وعواقب ناشی از ابتلا را کاهش دهد واین بهترین

موارد بیشتر