دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

 

قاضی محمد ابراهیم

نام پدر:    غیاث الدین محمد خوزانی                    

وفات:      1121 ه.ش،مسموم توسط نادر شاه                  

مدفن:     مقبره آب پخشان اصفهان            

عناوین:

ازعلمای قرن دوازدهم در فقه،اصول و حکمت

قاضی اصفهان

قاضی عسکرنادرشاه

تالیفات:

- امان الحثیث فی درایه الحدیث

- تفسیر آیه و اذا قرئ القران

- تفسیر قرآن

- حواشی بر کتب اربعه

- رساله در تحریم غنا

- رساله در اینکه درهم و دینار مانند هم است یا قیمت در آن معتبر است

- رساله در مشروعیت تلقین میت جهت اطفال و غیره.

شرح حال:

قاضی محمد ابراهیم بن غیاث الدین محمد خوزانی از علمای قرن دوازدهم هجری است. عالم فاضل کامل متبحردر فقه واصول و حکمت بوده است. از شاگردان و مجازین از امیر محمد حسین خاتون آبادی و میر محمد باقر خلیفه سلطانی است، و جمعی کثیر از او اجازه روایت یافته اند.

در فوائد الرضویه (9:1) درباره او گوید: متمهر در اصول و فقه، و حاذق در حکمت و معقول، دقیق الذهن، عمیق الفکر، کامل العلم، شیرین کلام و عذب البیان. در کتاب روضات الجنات (:652) در ضمن شرح حال حاج شیخ محمد [بن محمد زمان] کاشانی از او نامی برده شده است.

اوایل قاضی اصفهان بوده و سپس قاضی عسکر نادرشاه گردید.در سال 1155 ه.ق وبه عبارتی 1160به امر نادرشاه مسموم و در مقبره آب پخشان مدفون گردید.

تذکر: از قرن یازدهم تا اوایل مشروطیت ایران، که موضوع قضاوت مربوط به علمای دین بود، منصب قضاوت در اصفهان بین خاندان های صاحب عنوان، و اولاد محقق سبزواری، و اعقاب شیخ زاهد گیلانی (که به مشایخ بید آباد معروف می باشند) بوده است.

منابع :

اعیان الشیعه ص 339 جلد پنجم

رجال اصفهان، ص144

الاصفهان.421

مهدوی، مصلح الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان  اصفهان : گلدسته ، 1383، ص115و116