سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00


نام:                 احمد بن موسی ابن مردویه

 

تاریخ تولد:        323 ه.ق

 

وفات:             24 رمضان 410 ه.ق

 

مدفن:             خمینی شهر/ بالادومرده

 

عناوین:          حکیم، محدث، مفسر و مورخ مسلمان قرن 4

 شاگردان:

تعداد زیادی شاگرد تربیت کرده که 37 نفر از وی نقل حدیث کرده اند از جمله
- ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمدبن اسحاق اصفهانی

-ابوالفضل احمدبن حسن جلویی

ebne mardovayh