یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

شیخ ابوالقاسم نصرآبادی در مکانی در نصر­آباد یکی از قرای زیبای ماربین مدفون است. جدّ اعلاى میرزا طاهر نصر­آبادى در مکان مذکور خانقاهی در سال 854 به احترام شیخ ابوالقاسم نصرآبادی بنا نهاد كه قسمتى از كتیبه سر درب آن هنوز باقى است. در دوره صفویه  مدرسه علمیه­ای در این محل دایر شد. قبر میرزا طاهر نصر­آبادی مولف تذکره نصر­آبادی که در آن شرح حال هزار شاعر عصر صفوی از جمله از اهالی سده در آن آمده است در این مکان قرار دارد. شیخ ابوالقاسم از عرفای قرن چهارم است که داستان­هایی از وی در تذکره الاولیای عطار نیشابوری نقل شده است. عده­ای معتقدند عارفی که عطار از وی در کتاب خود نام برده فرد دیگری است وعده دیگری بر این اعتقادند کهشیخ ابوالقاسم مدفون در نصر­آباد همان است که بار­ها عطار از وی نام برده است. نصرآباد تا اواسط دهه60 از توابع خمینی ­شهر بود.

منابع:

-        مجله الکترونیکی ویستا

-        درگاه الکترونیکی شهرداری منطقه 9 اصفهان