سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

سند شماره 363 به: 312 تاریخ: 37/1/12 [1357/01/12] از: 10 هـ شماره: 10/5118هـ1 پیرو: 10/5090 هـ - 37/1/9 [1357/01/09]
1- ساعت 2130 روز 37/1/11 [1357/01/11] وسیله فرد ناشناسی شیشه بانک صادرات همایونشهر شکسته شده است.
2-برابر اعلام شهربانی همایونشهر حدود ساعت 2200 روز 37/1/11 [1357/01/11] حدود 500 نفر از اهالی با پوشیدن کفن و نقاب و در دست داشتن چوب و قمه از منزلها خارج و قصد تظاهرات داشته‌اند لیکن بلافاصله وسیله مأمورین پلیس متفرق شده‌اند. 4- طبق اعلام ناحیه ژاندارمری اصفهان،‌ افراد فوق‌الذکر به این اندازه نبوده و گزارش شهربانی همایونشهر تا این حدود مورد تائید نیست. معهذا شهربانی همایونشهر وسیله ناحیه ژاندارمری تقویت و مراقبت ادامه دارد.
منبع:
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک جلد 1 (شرح مبارزات مردم استان اصفهان)
روزشمار: 1357/01/11
صفحه:480