سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

وزارت داخله، اداره کل شهربانی اصفهان، سواد راپورت محرمانه آگاهی، نمره 185
ریاست دایره آگاهی- با اعاده عین مرومه محرمانه نمره 14927 حکومت متضمن راپورت واصله از سده حسب الامر اینجانب برای بازجویی در اطراف راپورت مذکور به سده رفته و بازجوییهای محرمانه نموده برای کشف حجاب سه مجلس دعوت از طرف مدرسه دولتی و بلدیه و مالیه محل به عمل آمده که عده ای از اهالی با خانمهای خود در آن مجلس حضور به هم رسانیده و چند مجلس خصوصی دیگر نیز برحسب دعوت کدخدایان انجام گرفته و بعدًا غیر از خانمهای مأمورین ادارات، زنهای سده کما فی السابق با حجاب در معابر عبور می کنند. چنانچه به همین طریق مشاهده نمودم. ولی در نظر دارند که به وسیله مأمورین امنیه با التزام از حمامیها و غیره قضیه را عملی کنند. از این روی کشف حجابی نیست که رییس بلدیه سده موفق به رؤیت زنها بشود. از طرفی مومی الیه دارای خانواده و اولاد می باشد که آنها نیز در سده ساکن و با داشتن عایله و وضعیت محلی سده اقدام به اینگونه عملیات به نظر مستبعد می آید. شخصی هم که در راپورت به مشارالیها اشاره شده کلفت منزل متصدی بلدیه است، بنا به مراتب معروضه و تحقیقاتی که محرمانه به عمل آمد راپورت مذکور بی اساس و ممکن است در اثر عدم رضایتی که راپورت دهنده از متصدی بلدیه داشته یا تحریک دیگران که ناراضی هستند مبادرت به تقدیم این راپورت نموده که توجه اولیای امور را جلب نموده باشد.
منبع:
وزارت داخله، اداره کل شهربانی اصفهان، سواد راپورت محرمانه آگاهی، نمره 185