سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

بر اساس این جوابیه محدوده سده چنین مشخص شده بود:
از شمال تا منطقه قمشلو
از جنوب تا مسدود ‌‌شدن مسیر زاینده رود
از شرق تا خیابان شاهپور اصفهان و منطقه الیادران و جوزدان
از غرب تا کهریزسنگ
منبع:
مرکز اسناد ایران-کارتن 1053