سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

به گزارش ساواک درساعت چهارونیم بعد ازظهراین روزآیت الله احمدی درمسجد حکیم اصفهان درحضورحدود سه هزار نفر از جوانان اصفهان سخنرانی کردوگفت: مردم باید با هم متحد شوید و هرگونه عاملی که باعث تفرقه بین شما باشد از آن بپرهیزید منافع ملی ما را امریکا غارت میکند و امریکا اسرائیل را در مقابل مسلمان مسلح کرده و با تمام نیرو از او علیه مردم مسلمان پشتیبانی میکند امریکا از اعمال ضد ملی در ایران حمایت مینماید وظیفه ملت ایران است که در برابر وضع یک پارچه بر علیه امریکا و صهیونیسم و امپریالیسم و استثمار آنها به مبارزه برخیزیم ، این مطالبی که میگویم از حرفهای رهبر است (منظور خمینی ) .
- به دنبال سخنرانی آقای احمدی در مسجد حکیم اصفهان ، کمیسیون امنیت اجتماعی این شهر تشکیل شده و برای تبعید ایشان تصمیم گرفت این تصمیم در روز چهاردهم فروردین به تبعید دو ساله آقای احمدی به سقز منجر شد.
منبع: انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک جلد 4