سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

تاریخ شروع به کار: نهم اردیبهشت 1382
تعداد اعضای اصلی: 7 نفر

اسامي اعضا:
1-فريدون الهياری ( دكتراي تاریخ)
2- عبداله كيانی ( کارشناسی مدیریت)
3-سيدعلی صالح درخشان (کارشناسی شیمی)
4-سيدغفار موسوی نژاد ( کارشناسی)
5 -سيداحمد ميردامادی ( مدرك حوزوی)
6-نعمت اله طاهری ( حاج ابوطالب ) ( تصديق)
7-سيدمحمد موسوی
8 -جواد جعفری ( کارشناسی. عضوعلی البدل اول كه به جای عبداله كيانی عضو شورا شد.)

شهرداران انتخابی: عباس کمالی - علیرضا خامسی پور