سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

تبعید 28 نفر از اهالی سده به جرم عزاداری محرم به وسیله رضاشاه (15محرم 1356ه.ق )
رضاخان قبل از رسیدن به قدرت سیاسی، طی سال های 1299 تا 1304 هـ.ش دوران انتقال قدرت ، چهره ای مذهبی به خود گرفت ، به زیارت عتبات می رفت و در دسته های عزاداری محرم شرکت و مجالس روضه خوانی ترتیب می داد .در محل استقرار نیروهای قزاق مراسم عزاداری به راه می انداخت. سردار سپه با یقه باز ودرحالی که روی سرش کاه بود،پیشاپیش صاحب منصبان که غالب آنها بر سر خود گل مالیده بودند حرکت می کرد ،یکی از نوحه ها که سینه زن های قزاق می خواندند این بود.
اگر در کربلا قزاق بودی حسین بی یاور و تنها نبودی
پس از این دوران رضاخان به تدریج سیاست خود را در مخالفت با آیین های مذهبی به اجرا گذاشت تا در محرم سال 1310 هـ.ش دسته راه انداختن، سینه زنی و زنجیرزنی را در پاره ای از مناطق کشور ممنوع کرد.
در سالهای بعد سخت گیری نسبت به سوگواری های محرم شدت بیشتری یافت. بر اساس بخشنامه محرمانه وزارت داخله در 28 اسفند 1314، راه انداختن دسته ها در ایام سوگواری محرم و صفر ممنوع شد.
در نهایت درسال 1316 هـ.ش طی اطلاعیه محرمانه وزارت داخله، روضه خوانی هم ممنوع اعلام گردید ودلیل آن خارج کردن مردم از خرافات و آشنا نمودن مردم به تمدن امروز اعلام شد.
اما شیعیان مشتاق در بدترین شرایط برای امام حسین(ع) و یارانش مراسم عزاداری برپا می کردندکه گاه در صورت اطلاع مامورین حکومت به درگیری های منجر می شد. مردم سده با توجه به اعتقاد عمیق خوداز پیشگامان برگزاری مراسم عزاداری درآن شرایط بودند،.به نحوی که در یکی از این موارد تعدادی از عزاداران حسینی سده در محرم 1356هجری قمری شناسای وتبعید شدند.
منابع:
مقاله سوگواری های محرم در ایران از آغاز تاانقلاب اسلامی