سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

سرمایه شهر در اولین شماره خود حوزه فعالیت نشریه را فرهنگی ، سیاسی و در محدوده شهرستان خمینی شهر اعلام کرده است.

روصاحب امتیاز ومدیر مسول این نشریه محسن صرامی فروشانی نماینده وقت شهرستان بوده وترتیب انتشارآن هر دوهفته یکبار اعلام شد.

 

 منبع:    اولین شماره نشریه سرمایه شهر