دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

اسامی مدیران تا زمانی که آموزش و پرورش شهرستان به صورت نمایندگی اداره می شده است

1- علی اکبر حمیدی 2- سیدابوطالب نوربخش 3-سیدرضا سجادی 4- خدارحم قاسمی 5- محمود مهرانی 6- هوشنگ بیدرام 7- حسین مدرس صادقی 8- رحمان علوی 9- پرویز ارزیده 10- تقی مویدی 11- حسین وجدانی 12- محمود رناسی 13- مجتبی صدیقیان

اسامی روسای آموزش وپرورش پس از اداره شدن

 14- سیداحمد خدایان 15- احمد بخشنده فر 16- هوشنگ ستونی 17- محمد عبدالهی 18- حسین میردامادی 19- عبدالرضا صباحی 20- محمود جوانی 21- رسول مباشرپور 22- حسن سلطانی 23- مرتضی عابدی 24- محمدجواد احمدی 25- مجید روستایی 26- سید مصطفی بهشت نژاد 27- محسن صرامی 28- سید علی مدینه 29- سعید شجاعی 30- محمود بدیهی