دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00

در باره دانشنامه
شهرستان خمینی شهر متشکل ازروستاهای ماربین وسده بوده که طی چند مرحله تغییر نام وجغرافیا داده است .نام مرکز آن از سده به همایون شهر وسپس خمینی شهر تغییر یافته است .
بخش دانشنامه ای پایگاه مجازی دانشنام شهرستان خمینی شهر به منظور ثبت اطلاعات مربوط به تاریخ ،پیشینه ،میراث،مشاهیر،نویسندگان،شاعران ،عکس هاواسناد این شهرستان که دارای تاریخ کهن بوده وزادگاه علما ودانشمندان بزرگی است ایجاد شده است . این دانشنامه دارای چند بخش است .دراولین ستون صفحه نخست دانشنام فهرست عناوین اصلی وجود دارد که شامل این موارد است:
آثار تاریخی
تاریخچه
تاریخ وقایع
جاذبه های طبیعی
خیرین
خیریه ها
رسانه ها
سمن ها
شاعران
شهدا
عکس، سند
گویش ولاتی
مشاهیر
مراکز علمی
مراکز فرهنگی
نخبگان
نویسندگان
هنرمندان
برخی ازاین عناوین اصلی مانند: آثار تاریخی،تاریخچه، تاریخ وقایع،جاذبه های طبیعی ،شاعران،شهدا، نخبگان وهنرمندان دارای زیر شاخه هستندکه با قرار گرفتن موس روی آنها نمایان می شوندمثلا دربخش نخبگان اساتید وکارشناسان وقهرمانان و...قرار دارد.هربخش دارای امکان جستجو می باشد.
دو بخش مهم وابتکاری این دانشنامه یکی تصاویر اسناد وعکس های تاریخی شهرستان است که به منظورثبت اینگونه تصاویرواسناد پیش بینی شده وگزیده ای از آنها در صفحه نخست در معرض دید است.بخش دیگرروز شمار وسالنما می باشد که وقایع شهرستان را به روز نشان می دهد.