شنبه, 27 دی 1399 Saturday 16 January 2021 00:00

محمدعلی شاهین
روزنامه نگار، پژوهشگر
مقدمه:
در دو شماره پیش به شناسنامه دار شدن مردم سده و تشکیل بلدیه و انتخاب اعضای انجمن بلدیه پرداختیم. در مطلب پیش رو به مشکلات، نیازهای شهر و توقعات مردم و اقدامات بلدیه و انجمن پرداخته می شود.
بلدیه و انجمن و نیازها:
پس از تشکیل بلدیه و مشخص شدن اعضای انجمن آنها با کمبودهای متعدد زیر بنایی و فوری روبرو شدند. سرخطی از این مشکلات عبارت بودند از: راه های کسب درآمد، نبود جاده مناسب دسترسی به اصفهان، نداشتن خیابان، برق، بیمارستان، عسالخانه، ساختمان بلدیه، مواجه با بخشنامه های متعدد برای انجام تصمیمات حکومتی کشف حجاب وکلاه مردان و لباس متحد الشکل و راپرت های عوامل داخلی و امنیه ها در مورد آنها به مرکز. در مقابل این مشکلات مجموعه بلدیه دست به اقداماتی زد که به برخی از آنها اشاره می شود:
بودجه نویسی و را ه های کسب در آمد
اولین بودجه بلدیه سده در جلسه اعضای انجمن بلدیه سده در دی 1310 برای سال 1311 تصویب شد و برای حکومت اصفهان جهت تصویب ارسال گردید. این روند بودجه نویسی همه ساله صورت می گرفته است چنانچه در بهمن 1315 ششمین بودجه شهرداری سده برای سال 1316 توسط انجمن بلدیه به مبلغ 270 هزار ریال تعیین و تصویب می شود. بلدیه برای کسب درآمد کسبه را شناسایی و برای آنها عوارض تعیین می کند البته به دلیل عادت نداشتن کسبه به این کار مقاومت هایی در مقابل این تصمیم بلدیه صورت می گرفته است که گاه منجر به شکایت از بلدیه می شده است. درسر برگ اوراق صادره برای پرداخت عوارض وزارت مالیه- اداره مالیه اصفهان- سرویس عایدی بلدی چاپ می شده است. برای مثال در یک مورد مربوط به عوارض یک مغازه مبلغ9( نه ) ریال برای سه ماهه چهارم سال 1313قبض صادر شده است. بنا براین عوارض سه ماه یکبار دریافت می شده است. در سالهای بعد با ظهور دوچرخه و خود رو گرفتن عوارض از این وسایل هم رایج شد .گاه این دریافت ها محل اختلاف بین شهرداری سده و اصفهان می شد چنانچه از دوچرخه هاکه در دهه 1320وسیله نقلیه سدهی ها برای رفتن به اصفهان بود هم سده و هم اصفهان درخواست عوارض می کردند که کار به اختلاف بین دو بلدیه کشید.
دعوت از مدیران استانی به سده
اخبار موجود از آن دوران نشان می دهد شهردار و اعضای انجمن بلدیه سده بارها از مدیران استانی دعوت می کنند به سده بیایند تا از نزدیک کمبود های شهر را ببینند و در جهت رفع نیازهای آن بلدیه را یاری کنند. به تعدادی از این سرکشی ها اشاره می شود:
14اردیبهشت 1313
در روز جمعه 14اردیبهشت 1313 که مطابق با 19 محرم بوده است گروهی از روسای ادارات به سرپرستی صور حاکم وقت اصفهان برای سرکشی و بررسی نیازهای در سده حاضر می شوند که چند خبرنگار هم آنها را همراهی می کنند. این مدیران ارشد استانی با حضور مقامات محلی تشکیل جلسه داده و کمبودها را بر رسی می کنند و تصمیماتی می گیرند که اهم آنها کشیدن خیابان، تاسیس مریضخانه، خرید کارخانه کوچک برق بوده است. موضوع دیگر، پیگیری احداث راه سده بوده که شهردار و فایی گزارشی از تسطیح راه را به مقامات استان می دهد. جالب اینکه نیکو کاران سده در این جلسه پرداخت سه هزار ریال اعانه به شیر و خورشید را قبول می کنند. یکی دیگر از نتایج این سفر چاپ گزارشی در نشریات با عنوان« سده شهر است نه ده» بوده است . خبرنگار مشاهدات خود را از این سفر آورده و مدعی شده که این منطقه با امکاناتی که دارد استعداد پیشرفت دارد مطلبی که پس از84 سال هنوز بعضی روزنامه نگاران، نشریات و مدیران تکرار می کنند.
تیر 1313
دو ماه بعد از سفر اول حکمران اصفهان در تیر 1313 برای بررسی اوضاع به سده می آید. وی پیش از سفر خود یک مهندس را برای تهیه طرح خیابا ن کشی در سده به منطقه می فرستد.
دی 1315
در این ماه صور حکمران اصفهان همراه معاونش دبیر سیاقی سفری به سده می کنند. آنها هدف خود از این سفر را آبادی سده اعلام می کنند. در جلسه ای که با مسولین شهری تشکیل می شود مسایل و مشکلات برسی و تصمیماتی اتخاذ می شود. از جمله مصوبات این سفر پیگیری احداث خیابان ها، دوشی کردن سه حمام، مبارزه با کچلی سر مجصلین، رسیدگی خانه به خانه برای داشتن شناسنامه، تشکیل شرکت توسط اهالی برای تهیه خشکبار بوده است.
این سرکشی ها و حضور مدیران استانی طی انجام اصلاحات در سده ادامه داشته است چنانچه در اسفند 1316 فرماندار اصفهان با تعدادی کارشناس و رئیس اداره به سده می آید. در این سفر در خصوص احداث خیابان و افزایش کدخدایان از سه نفر به 12 نفر تصمیم گیری می شود. در شماره های آتی روند تحقق اصلاحات از فکر تا عمل برپایه اسناد موجود پیگیری می شود.
منابع:
شماره های مختلف روزنامه اخگر اصفهان
شاهین، محمدعلی(1396)، هزارسال خمینی شهر، اصفهان، گفتمان اندیشه.