پنج شنبه, 21 آذر 1398 Thursday 12 December 2019 00:00


یکی از سنن قدیمی در مناطق اصفهان که احتمالا از عشایر بخصوص بختیاری تقلید شده، نصب مجسمه شیری سنگی بر روی قبور اشخاص نامی همچون پهلوانان، جنگ آوران و خیران بوده است. این مجسمه ها در قبرستان تخت فولاد وتعدادی از شهرهای اطراف هم وجود داشته است. یکی ازمجسمه های تخت فولاد به کنار پل خواجو منتقل شده است. در قبرستان شیر محله فروشان خمینی شهرمجسمه های سنگی شیر وجود داشته وبه همین دلیل قبرستان شیر نامیده می شده است که نشان از پهلوانان در تاریخ این دیار دارد. از طهماسب خوزانی، رستم بیک فروشانی و جعفر علی بیک ورنوسفادرانی در برخی منابع به عنوان پهلوانان سدهی نام برده شده است .دای حیدر پیمانی از پهلوانان دوره اخیر این منطقه است.
میر عظیمی نعمت اله اصفهان زادگاه جمال و کمال، نشر گلها، اصفهان، 1379. صص134 تا 137