سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

اطلاعات کتابخانه های شهرستان خمینی شهر


کتابخانه نهادی:                        11 باب
تعداد کتاب ها:                          120 هزار جلد
تعداد اعضا:                              18 هزار نفر
کتابخانه مشارکتی:                   13باب
تعدادکتاب ها:                          130 هزار جلد
تعداد اعضا:                             15 هزار نفر
تعداد کارکنان نهادی:                 34 نفر
تعداد کارکنان مشارکتی:            42 نفر
مجموع تعداد کتاب ها:               250 هزار جلد
مجموع تعداد اعضا:                   33 هزار نفر

شرح:
از سال 1383 اداره کتابخانه های عمومی کشور از وزارت ارشاد گرفته شد و به نهاد انجمن کتابخانه های کشور واگذار گرديد. اعضای انجمن هر شهرستان عبارتند از: فرماندار(رییس انجمن)، شهردار(شخصیت حقوقی)، رییس ارشاد(دبیر انجمن)، 4 نفر عضو حقیقی و مسوول انجمن کتابخانه های عمومی.

از آغاز سال 1388 این نهاد به طور کامل از ارشاد جدا شده و به صورت مستقل عمل می کند. از لحاظ بودجه وابسته به نیم درصد درآمد شهرداری می باشد. کتابخانه های فعال در هر شهرستان تحت دو عنوان نهادی و مشارمتی می باشد. کتابخانه های مشارکتی به صورتی مردمی و تحت نظارت نهاد کتابخانه ها اداره می شوند.

آگهی ها
تبلیغات