شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

 

میرزا محمّد رضا خوزانی بن میرزا محمّد مهدی بن ملّا محسن شیرازی

وفات:   1267 ه.ش

عناوین:  عالم ، فاضل و خوشنویس ماهر

آثار : چهارصد جلد کلام اللّه مجید

ربیع الاسابیع تألیف علّامه مجلسی

یکی ازآثار: انوارالرّیاض تألیف سیّد محمّد شهشهانی به خط نسخ

پایان کتابت: 1288 ق

محل نگهداری: کتابخانه آیت اللّه مرعشی به شماره 8619

منبع: فهرست مرعشی، ج22، ص190.

 

میرزا محمّد رضا خوزانی خط

میرزا محمّد رضا خوزانی بن میرزا محمّد مهدی بن ملّا محسن شیرازی، عالم فاضل و خوشنویس ماهر، [در قرن سیزدهم هجری]. جدّش ملّا محسن از شیراز به اصفهان آمده و در «خوزان» از محلّه های «سِدِه» ماربین ساکن شد.

[صاحب عنوان در اصفهان نزد سیّد محمّد شهشهانی و حاج شیخ محمّد باقر نجفی به تحصیل پرداخته است. خط نسخ را بسیار نغز و شیرین می نوشته و در سرعت قلم اعجوبه ای بوده است. تا حدّی که روزی هزار بیت کتابت می کرده و در عین حال بسیار خوش و زیبا می نوشته است و می گفته اند که چهارصد جلد کلام اللّه مجید کتابت کرده است. و تا حدود سال 1306ق زنده بوده است.(1)]

میرزا محمّد رضا خوزانی نسخه ای از «ربیع الاسابیع» تألیف: علّامه مجلسی را به خط نسخ کتابت کرده که در سال 1313ق چاپ سنگی شده است.(2)

[همچنین کتاب «انوار الرّیاض» تألیف: سیّد محمّد شهشهانی را در سال 1288ق به خط نسخ کتابت نموده که به شماره 8619 در کتابخانه آیت اللّه مرعشی در قم موجود است.(3)]

3- فهرست مرعشی، ج22، ص190.