دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

نام:                        محمّد باقر فروشانی


دوره:                     قرن سیزدهم هجری


عناوین:                 خطاط ، کاتب


یکی ازآثار:              «نخبه» تألیف حاج محمّد ابراهیم کلباسی


زمان اتمام کتابت:    22 خرداد 1240


محل نگهداری:         کتابخانه مرعشی


منبع:
فهرست کتابخانه مرعشی، ج17، ص224.