سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

نام:               شیخ ابوالقاسم نصرآبادی


وفات:            سال375 ه.ش


شیخ ابوالقاسم از عرفای قرن چهارم است که داستان هایی از وی در تذکره الاولیای عطار نیشابوری نقل شده است. عده ای معتقدند عارفی که عطار از وی در کتاب خود نام برده فرد دیگری است وعده دیگری بر این اعتقادند که شیخ ابوالقاسم مدفون در نصرآباد همان است که بارها عطار از وی نام برده است.
شیخ ابوالقاسم نصرآبادی در مکانی در نصرآباد یکی از قرای زیبای ماربین مدفون است. جدّ اعلاى میرزا طاهر نصرآبادى در مکان مذکور خانقاهی در سال 854 به احترام شیخ ابوالقاسم نصرآبادی بنا نهاد كه قسمتى از كتیبه سر درب آن هنوز باقى است. قبر میرزا طاهر نصرآبادی مولف تذکره نصرآبادی نیزدر این مکان قرار دارد.
نصرآباد تا اواسط دهه1360از توابع خمینی شهر بود.
منابع:
- مجله الکترونیکی ویستا
- درگاه الکترونیکی شهرداری منطقه 9 اصفهان