دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

هنرمند و خیر سدهی دوران صفوی
نام: محمد شفیع خوزانی فرزند جمال الدین محمد خوزانی
دوران صفوی، سلطنت شاه عباس دوم
عناوین: هنرمند و خیر
فعالیت ها:
خیر وبانی مدرسه شفیعیه اصفهان
خلق آثار نفیس منبت کاری
مدرسه شفيعيه
اين بنا در زمان حکومت شاه عباس دوم به سفارش ميرزا محمد شفيع خوزانی فرزند جمال‏الدين خوزاني در محل دردشت اصفهان بنا شده است. کتيبه سر در مدرسه تاريخ تکميل ساختمان را 1067 هجري نشان مي‏دهد؛ بر طبق تاريخ وقفنامه که در ربيع الاول سال 1064 ه تنطيم شده، آغاز کارهای ساختمانی مدرسه از سال مذکور شروع و تا سال 1067 يعنی حدود سه سال طول کشيده است .