سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

نام:                         غفار داورپناه


نام پدر:                    رحمان


ولادت:                     1308


محل تولد:                سده


عناوین:   سنگتراش، پدر فن آوریهای نوین سنگبری، اولین برش دهنده سنگ گرانیت در ایران


شرح حال
وی پس از چند سال تحصیل وازسال 1319باشروع جنگ جهانی وقحطی وگرانی که گندم ازمنی5ریال به 9 تومان رسید تحصیل را رها کرد .از 11 سالگی به شاگردی سنگتراشی پرداخت ودرمعدن پدرواقع در کوه آتشگاه شروع به کار وفراگرفتن سنگتراشی کرد .حدود سال 1320 پایش به تهران باز شد ودر سال 1327یک کارگاه سنگتراشی در عوارضی جاده شمیران یعنی خیابان شریعتی فعلی در تهران با سرمایه 300 تومان راه اندازی کرد ودوگاری سنگ برای تراشیدن خالی نمود.از همین کارگاه با مهندس سرداری معمار تحصیل کرده فرانسه که بسیار سرشناس بود آشنا شد وتوا نست طرح های مورد نظر وی را در نما کاری اجرا کند واز روی مجله های معماری فرانسوی نمونه سازی کند وبه این ترتیب مورد توجه مهندسین ومعماران وپیمانکاران قرارگیرد.
در سال 45 یک سفر کاری به فرانسه وایتالیا وآلمان داشت واز صنایع سنگ آنجا بازدید نمود وبرش سنگ گرانیت را دراین سفرنمونه برداری کرد.پس از بازگشت از خارج 21 روز توسط حکومت وقت باز داشت شد. در یک دوره ده سالی ساکن فرانسه شد ولی چون مرد کار وسنگ ونما بود آنجا دوام نیاورد وبه کشور باز گشت. اودر این مورد می گوید:ده سالی بعد از انقلاب در فرانسه زندگی کردم، واقعا بهشت است ولی برای من جهنم بود،وقتی برگشتم دوباره خودم را پیداکردم. دیدم من دوباره غفارم من آنجا یک آدم هیچی بودم.
او معتقد به کار ومسولیت پذیری است ودر این مورد می گوید: فرهنگ کاری هنوز متاسفانه درکشور ما جا نیفتاده من همیشه ازکارگرانم خواسته ام مسولیت پذیر باشند ووجدان کاری داشته باشند. فرهنگ حق با مشتری است را باید داشته باشیم.کار سرمایه جاودانی است.
وی با افراد سرشناسی از شعرا ونویسندگان از جمله نیما معاشرت داشته ووقتی از اوسوال می شود که چه سنخیتی بین سنگ وشعر است میگوید همیشه سعی می کردم با آدمهای حشر ونشر داشته بلاشم که یک چیز یادبگیرم . حسن سلوک ورفتار را از این معاشرتها یاد گرفتم. بعلاوه اگر سنگ را بشناسید می یبینید ماده ای است بسیار غنی وانعطاف پذیر،سنگ را که بشناسید اهل فرمانبی است.
فعالیت ها:
• 1337: تاسیس کارخانه سنگبری مشارکتی پکا
• 1342: تاسیس کارخانه سنگبری ساخارا
• دهه40 و50: تاسیس 10 کارخانه سنگ
• همکارومشاورمهندسین ومعماران سرشناس تهران درطراحی واجرای نما وسنگ کاریها ازجمله مهندس سرداری طراح وسازنده بناهای مدرن در دهه 20 و30 در تهران، مهندس امانت طراح برج آزادی و مهندس سیحون رییس دانشکده معماری وسازنده آثاری چون مفبره نادر، ابن سینا، خیام .
• اجرای دهها نمای جدید وابتکاری با سنگتراشی دستی
• سالهای 46و47 و 48 : نماوتامین سنگ برج آزادی واجرای اولین سنگفرش گرانیتی کشوردر این بنا
• نما وتامین سنگ ساختمان وزارت کشور، مقبره نادر، مقبره وزیردارای مصدق، سینما دیاموند تهران، کاخ قدیمی یوشون تپه، جایگاه ها ونمای ورزشگاه تختی تهران، دههاخانه ودفاتر کار در تهران.