شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

هنرمندان قدیم خمینی شهر:


نام:       سیّد عبدالکریم حسینی خوزانی


دوره:        قرن سیزدهم هجری


عناوین:      هنرمند خطاط


یکی ازآثار:
کتابت نسخه ای از «ترجمه الصلاه» فیض کاشانی
زمان کتابت : 1258 تا 1265ق (1220 تاخورشیدی1227)
محل نگهداری: کتابخانه آیت اللّه مرعشی ، قم به شماره 1276


منبع:
فهرست مرعشی، ج11، ص169.

آگهی ها
تبلیغات