یکشنبه, 30 شهریور 1399 Sunday 20 September 2020 00:00

نام:                 حاج هاشمي الهام

 

شرح حال:
شعر گفتن را از سال 1377 شروع کرد و با شرکت در انجمن هاي باغبان، سروش، نسيم و انجمن تخصصي سپيد قلمستان کارش را ادامه داد . او در سال 1378شعر سپید را برگزید.
سه دوره برگزیده شب هاي هشت بهشت شد ویک باردر كنگره شعر پيشوازجایزه گرفت.


آثار:
این دو نیمه سرگردان چاپ بهمن 1394 مجموعه شعرشامل 61 قطعه شعر سپید .

آگهی ها
تبلیغات