یکشنبه, 09 بهمن 1401 Sunday 29 January 2023 00:00

    حاج‌آقا محمد رنانی


دوره:           زندیه


حاکم اصفهان از 1138 تا 1144خورشیدی


حاج‌ آقا محمد ماربینی ازمهم‌ترین حاکمان اصفهان بودکه توسط کریم خان زندانتخاب شد . آقا محمد اهل رهنان، مردی نیک‌ نهاد بود به دلیل دوستی که با کریم‌خان داشت، در سال 1138خورشیدی ازجانب وی به حکومت اصفهان منصوب شد.
آقا محمد به تقلید ازکریم خان زند که در شیراز حمام و مسجد وبازاروکیل ساخته بود دررهنان حمام بزرگی ساخت که هنوز پا برجاست. سرای گلشن و بازارجنب آن در بازاربزرگ نقش جهان از آثار وی به شمار می آید.
وی درمحله گاردرورنوسفادران خانه ای داش و نام خانوادگی آ قا محمدی منسوب به وی می‌ِباشد.
میرزامحمد کلانتر دربارة کاردانی حاج‌آقامحمد می‌گوید: «حاج‌آقا محمد، حاکم جلیل‌القدر اصفهان فی‌الحقیقه به صفت مردی و مردمی و کار دیدن و عزم و حزم و همت و رشادت وآشنایی موصوف فی‌الحقیقه نسبت اورا به دیگران نمی‌توان داد چراکه مصدربعضی عمارات وابنیه و قنوات و باغات و سو و غیره باشد، که قائم‌مقام سلاطین ذوی‌القتدار است.» .
با انتشارخبرمرگ کریم‌خان وشورش عده ای در اصفهان ، حاج‌آقامحمدخان با تعدادی از نیروهایش در قلعة تبرک متحصن شدند. در آن هنگام اهالی روستای ماربین به نجات حاج‌آقامحمد آمدند و وی را از قلعه آزاد کردند و به روستای خود بردند.
منبع:
تاریخ همة جهان، وقایع سال 1173 و 1179 نصف جهان، ص 279