سه شنبه, 24 تیر 1399 Tuesday 14 July 2020 00:00

نام:  حجت الاسلام مرتضی (قربانعلی) باقریان

 متولد:    1317 

 

آثار:

- قرآن و عهدین

باقریان مرتضی, خمینی شهر

(در مورد اصالت قرآن و محفوظ ماندن آن از هرگونه تحریف در سال 1351 توسط دفتر تبلیغات نگاشته شده و دو بار تجدید چاپ گردید.)

- نخستین بشر از دیدگاه قرآن و عترت

(در این کتاب نویسنده درصدد است تا اثبات کند نسل کنونی بشر به حضرت آدم و حوا می رسد و به شبهات وارد شده در این باره پاسخ می دهد.)

- زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام
- ش‍ام‌ ع‍ب‍رت‌ خ‍ان‍ه‌ اس‍ت‌
- زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍وی‌ م‍ظل‍وم‍ه ‌
- راه‍ن‍م‍ای‌ ام‍اک‍ن‌ م‍دی‍ن‍ه‌م‍ن‍وره
- راهنمای عمره
- ره‌ ت‍وش‍ه‌ زائ‍ران‌ ح‍ج
- اح‍ک‍ام‌ م‍ردگ‍ان

 باقریان مرتضی, خمینی شهر

آگهی ها
تبلیغات