پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00

وفات:   ۱۳۳۰ ه.ش


مدفن:     آرامستان تاریخی ورنوسفادران


عالم، فاضل ، عابد از شاگردان آخوند کاشی وهم درس آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی


فعالیت ها:

امامت در مساجد خوزان ، بقعه امام زاده سید محمد سده ودر مسجد اسدی کوفی امام زاده درب امام اصفهان  


فرزندان پسر:


1- آیت الله سیداسدالله صدرالاسلام میردامادی
2- آیت الله حاج سید محمد میردامادی
3-حاج سید علی
4- حاج سید حسن
نسب: فرزند سید احمد ازنوادگان میرمحمد اشرف
داماد مرحوم حاج میرزا خلیل (حاکم شرع و امام جمعه سده)


منبع:
یادنامه فقیه اهل بیت،عارف الهی آیت الله سیدبحرالعلوم میردامادی ، سیدمصلح الدین مهدوی ص ۳۳