سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

نام:         آقا علی اکبر
نام پدر:   محمد ورنوسفادرانی
دوره:       قاجار
عناوین:    هنرمند، خطاط، کاتب، خیر، کار آفرین(دباغ)


فعالیتها:
بانی وواقف مسجد آعلی‌اکبر خمینی شهرواملاک وابسته (افتتاح20بهمن 1205خورشیدی)
کتابت قرآن
تربیت هنرآموز
ساخت خانه مجلل(تخریب شده)


یکی ازآثار:
کتابت قرآنی به خط ثلث
زمان کتابت: دوران فتحعلی شاه
محل نگهداری: موزة آستان قدس رضوی


شرح:
با رواج مشاغلی مانند دباغی وایجاد مشاغل وابسته مانند صرامی ، زهتابی و صابون سازی در سده از دوران قاجار ،مهاجران از شهرهای دیگربه این دیارآمدند. خاندان علی‌اکبر از جمله آنان بود که از بزرگان صنعت دباغی آن زمان به شمار می‌روند. عمدة دباغان محله گادر در از نوادگان ایشان به شمار می‌روند. وی هنرمند و تاجر بزرگ عهد قاجار بانی مسجد آعلی‌اکبراست که درحاشیه نهر گاردر درمحله بسته واقع شده است. تمامت بنای مسجد وقف است و چند باب مغازه و یک باب کارخانه و چند قطعه زمین را هم وقف این مسجد نموده است . علی اکبر هفت ‌دست‌ خانه همراه با تالار و خانه‌های تودرتو درکوچه بسته مقابل مسجد داشته که جز یک عکس ازآن چیزی باقی نمانده است . این هنرمند،خطی زیبا داشته است.وی قرآن را باخط خود نگاشته که درموزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود.دربین مردم چنین شایع است که فتحعلی شاه در مسافرت به اصفهان میهمان وی بوده است وهدایایی بین آنها رد وبدل شده است.


منابع:
سنگ نوشته مسجد
وقفنامه
اظهارات مردم محل
عرب ورنوسفادرانی ، اصغر ، ماربین در اوایل قاجار