سه شنبه, 24 فروردين 1400 Tuesday 13 April 2021 00:00

نام:        آذر شاپور


دوران:    هم‌عصرفیروزفرزند یزدجرد


آذر شاپور، ازاهالی قریه هرستان ماربین وهم‌عصر فیروزفرزند یزدجرد ساسانی بوده است. پیروزیکم یا فیروز (از ۴۵۹ تا ۴۸۴ میلادی)، پسر یزدگرد دوم 160سال قبل از اسلام هجدهمین شاهنشاه ساسانی بود.وی اوضاع ایران راآرام کرد وبناهایی در کشورازجمله منطقه اصفهان ساخت . در کتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء اثر حمزه بن حسن اصفهانی می نویسد که:
فیروز فرزند یزدجرد در یک صد و هفتاد سال قبل از اسلام به او(آذر شاپور) دستور داد که باروی جی را که نیمه تمام و مخروبه بود، تجدید عمارت کند.(1)
ازاین بارو امروزه اثری باقی نیست.(1و2)
قنات پیروزشاهی
بنای دوم پیروزشاه در منطقه قناتی است که به دستورشاه ساسانی برای آبادی مجدد ده خوزان و پروشان که درحمله اسکندرویران شده بود حفرگردیده است.
قنات مذکورقنات «پیروز شاهی» نامیده شدومردم متفرق شده را گردهم آورد وزمین های ده خوزان و پروشان بین آنها تقسیم گردید.
آذر شاپورجد ماه فروخی دانشمند ونویسنده قرن پنجم محسوب می شود

منبع:
۱. اصفهانی، حمزه بن حسن، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء، ص۳۸.
۲. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۳.
3. مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۲.