دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00

دکتر فریدون اله یاری


زاد روز: ۴ مهر ۱۳۴۷


تحصیلات: دکترای تاريخ ايران اسلامی


عناوین:

استاد
مدیر
کنشگر فرهنگی واجتماعی

سوابق:
عضو هيأت علمی گروه تاریخ وایرانشناسی دانشگاه اصفهان از سال 1379
مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از سال 1393
عضو شوراي اسلامی استان اصفهان 1386-1384
رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت مديره انجمن سینما جوان شهرستان خمینی شهر1386-1384
رئیس شوراي شهر شهرستان خمینی شهر، دوره دوم 1386-1384
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمینی شهر1379-1378
عضو شوراي اسلامی شهرستان خمینی شهر، دوره اول1383-1378


تالیفات:
تاريخ حرف ، صنايع ، تجارت استان اصفهان از دوره باستان تاانقلاب اسلامی اتاق بازرگانی، صنايع،معادن وكشاورزي استان اصفهان ،1393
اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرين ، خلیج فارس و
جزيره العرب امیركبیر،1393
مبانی تاريخ اجتماعی ايران پرسش، 1391
نظام ايالات در دوره ايلخانیادب امروز، 1389
منابع:
https://fereidounallahyari.ir/biography/
پايگاه اطلاع رساني اساتيد - دانشگاه اصفهان دکتر فریدون اله یاری
http://ui.ac.ir/?sp=6179