پنج شنبه, 06 آذر 1399 Thursday 26 November 2020 00:00

خیریه امام حسین(ع) دستگرد قداده


شناسه ملی:    10260012050


سال ثبت:          1376


شماره ثبت:      37


حوزه اصلی فعالیت:


نیکوکاری، نیازھای معیشتی، حمایت از ایتام، جھیزیه و ازدواج، کمک ھزینه درمان، مناطق کم برخوردار، عمران و توسعه.


نشانی:  خمینی ‏شھر - دستگرد قداده-خ بسیج حسینیه و فرھنگسرای سیدالشھدا، کد پستی: 84361457
تلفن: 33688300.