جمعه, 26 مهر 1398 Friday 18 October 2019 00:00


نشانی : خمینی شهر، درمحکمه


سال باز سازی: 1397

شرح:

این خانه متعلق به بانو احترام سادات میردامادی(1391 – 1320) فرزند دکتر سید حسین میردامادی بوده است وی از اولین زنان خمینی شهر بود که پا در عرصه علوم دینی گذاشت و ازشاگردان بانو مجتهده امین وکنشگرمذهبی و اجتماعی زنان بود. بخشی از منزل موروثی ایشان طی توافقی توسط فرزندشان مهندس میردامادی در اختیار شهرداری قرار گرفت و توسط شهرداری بازسازی شد و در اختیار مرکز فر هنگی علمی خانه نجوم با نام خانه میردامادی قرار گرفت. این خانه نمونه یکی از خانه های حکیمان سدهی در محکمه می باشد.