شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

ورنوسفادران یکی از سه محل اصلی سده بوده که در شمال این منطقه قرار دارد. در مورد قدمت وریشه نام وترکیب جمعیتی آن نظرات متعددی وجود داردکه درمطالب مرتبط آورده شده است.دربرخی دست نوشته های باقی مانده وکتب تاریخی گوشه هایی ازوضعیت گذشته محل نگارش شده است.دراین اسناد به مسقف بودن بازار،وجود صدها مغازه پنبه زنی،بیمارستان ورنوسفادران وشعراوعرفا وهنرمندان ودلیران این محل اشاره رفته است.
محلات ورنوسفادران
ورنوسفادران شامل چندین محل می باشدکه ازشمال به جنوب عبارتند از: کوشکباج،زاغ آباد،گارسله،باولگان وگاردر.
بناهای تاریخی
بازارورنوسفادران
روزگاری مسقف و پر رونق بوده است و آثار آن باقی است .
عصارخانه
مسجد جامع زنجیری
مسجد گاردر
مسجد آقاعلی اکبر
گورستان ورنوسفادران
خانه های قدیمی متعدد
نهرگاردر
شهرک منظریه،پایانه مسافربری مهربین،ورزشگاه قدس،بیمارستان ساعی وبسیاری ازتاسیسات نوبنیاد شهری در شمال این منطقه که به بیابان معروف بود وخارج از بافت سنتی است ،بنا شده است.گویش ولاتی دربخش هایی از محل رایج است