دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

عنوان بازی:                 کلاه نشونی


گروه سنی:                   د-ه گروه جنسیتی: پسر تعداد شرکت کنندگان: 8 نفر


وسایل مورد نیاز:          چوبی به طول یک متر، دو کلاه

شرح بازی
- در این بازی شرکت کنندگان دور هم جمع می شوند و 2 نفر به قید قرعه سرگروه انتخاب می شوند.
- دو چوب یک و نیم متری را انتخاب و سر هر چوبی یک کلاه می گذاریم و دو چوب به فاصله یک متر از هم داخل زمین فرو می کنیم.
- حدود 30 سانتی متر قبل از چوب اول علامت گذاری می کنیم و حدود 30 سانتی متر قبل از چوب دوم را هم علامت گذاری می کنیم.
- بین دو گروه قرعه کشی می شود و قرعه به نام هر گروهی افتاد آغاز کننده بازی و گروه اول است.
- هر گروهی که نوبت بازی دارد باید جاهایی که علامت گذاری شده است جفت پا زده و از روی چوب ها بپرند طوری که نباید کلاه ها از سر چوب بیفتد و یا چوب ها از داخل زمین در بیایند.
- هر نفر از گروهی که بازی را بدست دارند اگر نتوانستند از روی چوب ها بپرند و یا کلاه از چوب درآمد باید بازی را واگذار کند.