پنج شنبه, 27 مرداد 1401 Thursday 18 August 2022 00:00


 بعضی پژوهشگران سابقه منطقه را به چند هزارسال قیل می رسانند اما باید بین مهربین، و بلوک ماربین، سده و خمینی شهر فرق گذاشت. در خصوص مهربین اسناد نشان می دهد چنین شهری در این منطقه وجود داشته. حافظ ابونعیم اصفهانی
مورخ قرن چهارم و پنجم ابونعیم اصفهانی برای اصفهان هفت مدينه (شهر) كهته(کهنه)، جار، جی، قه، مهرین، دررام، سارويه ذکر کرده که از اين هفت شهر چهار شهر ويران شده و سه شهر تا دوره اسلام باقی مانده است. این سه شهرعبارتند از جی، مهرین و قه..در قرون بعد از هفت بلوک در اصفهان یاد می شود که یکی ازآنها بلوک ماربین با حدود 58 آبادی است منتهی با قدمتهای متفاوت. از این آبادی ها سه آبادی خوزان، فروشان و ورنوسفادران نزدیک بهم و بزرگ بوده و در عهد صفوی ازآنها با عنوان قرای ثلاثه و از اواسط دوران قاجار سده ذکر شده است چنانکه نعیم شاعر متولد اردیبهشت 1235 خورشیدی در معرفی خود می سراید:
محمدم نام وتخلص، نعیم / نام پدر حاجی عبد الکریم
به اصفهان در سده ماربین / در ده فرخنده فروشان زمین
ساده ز مادر متولد شدم / رسم زمانه را مقلد شدم.
به تدریج منطقه با عنوان دهستان ماربین با مرکزیت سده مطرح و در سال 1326 با همین مشخصات به بخش ماربین ارتقاء یافت.
در سال 1337 نام سده به همایونشهر تبدیل شد با این تفاوت که اندان نیز به سده قبلی اضافه و مدتی بعد بخشهای خارج از محدوده محلات سنتی مانند کشتارگاه و جوادیه به تدریج شکل گرفتند.
فصل اول کتاب نامها و نشانه تالیف اینجانب به پیشینه مهربین و ماربین پرداخته و فصل سوم آن مربوط به سده است. علاقه مندان می توانند به این کتاب که در کتابخانه های عمومی شهر در دسترس است مراجعه نمایند.
سایت:www.daneshnam.ir
اینستاگرام:@ khomeynishahr.daneshnam https://telegram.me/daneshraa
واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/JIjY705bUwfFc3Ps4KbFFY