سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00

عده ای نام محله گاردر را مرتبط با گاردژیا گاردیمژ یکی از سه دژ باستانی منطقه می دانندوبرخی گاردژ را به معنی باغ درون دژ دانسته اند.
جستجوی ریشه نام گاردربا استفاده از زبان ولاتی:
با استمداداز چند لغت ولاتی (گاره) به معنی پایین و(گاره دس) به مفهوم پایین دست و( گاره تر)پایین تر وآنطرف تروبا فرض بر اینکه سکونت درمحله گاردر بعدازمحله های باولگان وگارسله صورت گرفته می توان فرضیه های برای ریشه نام گاردر مطرح کردکه درمجموع معنی پایین دست وپایین تروآنطرف تر(نسبت به محله های مسکونی موجود)می دهد.
گاردژ عبارت از(گاره) و(دژ) است.گاره به معنی پایین ودژهمان قلعه می باشد که روی هم معنی پایین دژمی دهد.میتواند این کلمه مرکب از(گاره)ودره هم باشد که برروی هم معنی پایین دره می دهد.
جستجوی ریشه نام گاردربا استفاده ازمعنی عام (گار):

گاربه معنی پایین ،افتادگی زمین وزمین گودی است ولو حداقل ودراسامی دیگری مانند گارماسه (ازدهات لنجان)،گاریجان(بیرجند)،گاریجی(بجنورد)،گاره(خرم آباد) بکار رفته است.
به نظر میاید منظور افتادگی وگودی محل است ودر عرف روستاییان اصفهان وبرخی لهجه هاهم به همین معنا است.بنابراین گاردر می تواند نام خود رااز گاردژبه معنای دژپایین ویادر ناحیه گود گرفته باشد.
منابع:
مهریار،محمد،فرهنگ جامع نامهاوآبادیهای کهن اصفهان،اصفهان:فرهنگ مردم 1383.
یزدانی گزی،محمدعلی،ساختاردستوری وواژه نامه زبان گزی،اصفهان:هشت بهشت،1390.