پنج شنبه, 10 مهر 1399 Thursday 1 October 2020 00:00


ریشه اسامی
اشاره: چند اسمی بودن اماکن و اشخاص و اسم‏گذاری غیر رسمی سبب مشکلاتی به خصوص در مطالعات تاریخی شده و موجبات سر درگمی محقق را فراهم می سازد. بنا براین در محافل و نوشته‏های رسمی مثلا توسط مدیران و خبرنگاران و فضاهای مجازی لازم است نام رسمی و مستند استفاده شود.


شبکه (کانال) نکوآباد
برای انتقال آب سد زاینده رود اولين سد انحرافی در ٤٥ كيلومتری بالادست شهر اصفهان و در جوار روستای نكوآباد در سال 1350 احداث شد. شبکه با دو رشته كانال اصلی آبیاری اراضی سواحل راست و چپ رودخانه را ممکن می کند. آبرسانی به اراضی کشاورزی بخش‏های از ماربین و همایونشهر توسط همین شبکه برنامه ریزی شد. نام کانال از نام روستای مبدا یعنی نکوآباد گرفته شده، بخشی از کانال در مرز محدوده خمینی‏شهر و اصغرآباد به اشتباه کانال اصغرآباد نامیده می‏شود.
منبع: شاهین محمدعلی، نام‏ها و نشانه‏ها، اصفهان، گفتمان اندیشه 1398، فصل چهارم صفحه 239.