پنج شنبه, 27 تیر 1398 Thursday 18 July 2019 00:00


جمعیت:  حدود ۱۰۰۰۰ نفر
نشانی : درچه، جاده درچه به فلاورجان
ارتفاع از سطح دریا: 1600 متر
پیشینه:
دهی از دهستان ماربین بخش ماربین شهرستان اصفهان، این منطقه در سال 1355 با جمعیت 2751 نفر به شهر درچه اضافه شده است.
موقعیت جغرافیایی:
دینان درجنوب باختری خمینی شهر و اصفهان و جنوب درچه، شمال جاده اصفهان فلاورجان و حاشیه جاده درچه به فلاورجان قرار دارد.
ریشه نام دینان:
دینان ازسه جز(دی ) معادل ده و( ن و ان ) است (ن) همان نون وقایه است برای سهولت تلفظ و(ان )علامت نسبت و کسرت است.