چهارشنبه, 13 اسفند 1399 Wednesday 3 March 2021 00:00


هر از چندگاهی مردم آبادی‏های ماربین شاهد شرارت‏ های دسته‏ ای از یاغیان با عناوین مختلف مانند آدم دوسره و چهل دزد بوده‏ اند. یکی از معروفترین این دار و دسته‏ های شرور گروهی با سرکردگی رضا جوزدانی می‏باشند. وی با اشغال اصفهان توسط روس‏ها برای مقابله با آنها دار و دسته‏ای تشکیل و وارد عمل شد. هر چند سیاسیون و روحانیون و افراد با نفوذ در ابتدای امر برای مقابله با خارجی‏ها با عمليات آنها و نا ‏امن نمودن راه‏ها موافق بودند، ولی كار آنان به جايی رسيد كه در آخر ياغی شدند. رضا جوزانی لقب رضا‏خان را برگزید و روز به روز بر قدرت خود افزود به گونه ‏ای كه در نواحي اصفهان همه از نفوذ او در بيم و هراس بودند. حكام وقت از عمليات ظالمانه این گروه عاجز شده و حتی برای آنها پيشكشی و خلعت می‏ فرستادند. بيشتر تجار و رجال با آنان مكاتبات دوستانه داشته و تقريبا خود را نوكر آنها مي‏دانستند. آنها حدود يك هزار نفر سوار و پياده با تجهیزات کامل ترتيب داده و خود سرانه از تجار و متمولين پول می‏گرفتند. این دار و دسته یاغی شبانه به خانه‏ های مردم و تجار حمله ور شده و به اموال و ناموس آنان دست درازي می‏كردند. اقدامات جعفرقلی چرمهيني و رضا‏خان جوزداني به همراهي شجاع همايون دهكردي و علينقي‏چي، در سال ۱۲۹۵ خورشیدی، موجب وحشت و هراس ساكنين اصفهان و بلوک آن از جمله ماربین و لنجان و چهار محال گرديد. عاقبت نصيرخان سردار جنگ در سال 1297 خورشیدی با اختيارات كامل به حكومت اصفهان منصوب و در مقام جمع ‏آوری و دستگيری آنها برآمد. پس از تعقیب و گریزهای چندی در بهار 1297 خورشیدی یاغیان به دام افتادند و سردسته‏ های آنها در میدان نقش جهان به دار آویخته شدند. پس از سرکوبی آنها مدتها مردم منطقه خوشحالی خود را با خواندن شعری نشان می‏دادند. یک بیت آن چنین است:
سردار نوشته رو دسته قوری / رضا را گرفتند با جعفرقلی.
این دار و دسته بارها خانه‏های اشخاصی را در محلات مختلف سده و آبادی‏های ماربین شناسایی و به قصد غارت اموال آنها به خانه‏ های آنها هجوم می‏آوردند. خاطراتی از شرارت‏ های این افراد در منطقه ماربین در کتاب‏های راویان ماربین نقل نقل گردیده است. داستانی نیز براساس این خاطرات در کتاب چهل پسینه ص 20 چاپ شده است.