پنج شنبه, 06 آذر 1399 Thursday 26 November 2020 00:00

اشاره: در اولین دهه 1300 انجمن ملی تربیت بدنی پس از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس، تأسیس شد. در سال 1320 تربیت بدنی به دو بخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی تربیت بدنی تفکیک گردید. در سال 1350 سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم یکی از معاونت‏ها‏ی نخست وزیری بود و سرانجام در تاریخ 8 دی ماه 1389 سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ادغام و وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت.در این مطلب

عناوین اسنادی از پیشینه ورزش از سده تا خمینی شهر به ترتیب زمانی آورده شده است.
سال 1308
- تاسیس زورخانه در محله فروشان، دوشنبه بازار، سرپل توسط سید ابراهیم هاشمیان فروشانی.
سال 1314
درخواست تهبه مکان برای ورزش در سده
سال ‏‫۱۳۱6‬‬‬
‏فروش بلیط شرط بندی اسب‌دوانی در قراء سده.
‬‬‬‬‏‏‫سال ‏‫۱۳۱7‬‬‬‬‏‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- فروش بلیط‌های اسب دوانی در منطقه سده.
- تخریب زورخانه تکیه گاردر در اثر سیل.
- برگزاری مسابقات ورزشی در سده.
‏‫ سال ‏‫۱۳۱۹‬‬‬‬‬‬
بودجه دار شدن انجمن تربیت بدنی سده
سال ‏‫۱۳21‬‬‬
تخصیص اعتبار جهت تهیه لوازم و زمین ورزشی در سده
سال 1323
- تشکیل انجمن تربیت بدنی سده
- ص‍ورت‌ ب‍ودج‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ س‍ده‌.
سال 24‬‬‬‬‏‏‫13‬‬‬
- تامین هزینه‌های تربیت بدنی سده از محل وصول عوارض شهرداری.
- فروش بلیط‌های بخت‌آزمایی انجمن تربیت بدنی توسط شهرداری سده.
سال ۱۳۲6
- اختصاص و افزایش سهم بیشتر از طرف شهرداری‌ها جهت امور تربیت بدنی.
- پرداخت صدی یک از درآمد شهرداری‌ها جهت امور تربیت بدنی.
سال ‏‫۱۳۲۹ ـ ۱۳۵۱‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
احداث استادیوم ورزشی در همایونشهر.
سال ۱۳۳۰
‏مخالفت با ایجاد زورخانه در سده.
بهمن 1336
کلنگ زنی احداث ورزشگاه بزرگ شهر با تصمیم انجمن تربیت بدنی سده.
13 تیر 1343
افتتاح ورزشگاه اصلی همایون‏شهر.
سال 1343
پایه گذاری اصولی فوتبال در همایون‏شهر.
سال 1347
- تاسیس زورخانه توسط علی صرامی.
‏‏‫- پیشنهاد واگذاری زمین کارخانه برق سده جهت احداث باشگاه ورزشی در همایون‌شهر‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سال 1350
تشکیل اداره تربیت بدنی در همایون‏شهر.
سال ۱۳۵۱
- قرارداد مدیر کل آبادانی و مسکن استان اصفهان با شرکت فنی ساختمان تکنوبل در خصوص احداث استادیوم ورزشی در همایون‏شهر.‬‬‬‬‬
‏‫- قرارداد بین اداره کل آبادانی و مسکن استان اصفهان و شرکت اهر در خصوص تکمیل استادیوم ورزشی شهرستان همایون‏شهر.‬‬‬
26 مرداد 1358
تغییر نام ورزشگاه اصلی شهر به ورزشگاه قدس.
سال 1358
تاسیس ورزشگاه شهید مصطفی اشرفی.
- تصویب بودجه لازم جهت تاسیس استخر در همایونشهر.
از کتاب زبان اسناد جلد اول از مهربین تا تشکیل شهرستان خمینی شهر، محمدعلی شاهین.