یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00


اسامی آبادیهای ماربین در منابع مختلف قدیم و جدید. با اندکی تفات و گاه درنگارش نام آورده شده است.نام هایی که در منابع مختلف به عنوان آبادی ماربین آمده بر حسب حروف الفبا عبارتند از:
آدریان، آزادان، آشنستان، آفاران، احمدآباد، اسفریز،
الیادران، امین آباد، اندان، بابوکان، بهارانچی، بیدآباد،
پشت چشمه، تیرانچی، جاوان، جروکان، جزینچی،
جعفرآباد، جنیران، جورتان، جوزدان، جوی آباد،
خوزان، درباغ مهیار، درباغشاه، دستگرد قداده،
دهنو، دینان، رهنان، زران، زهران، سودان، عاشق آباد،
فردوان، فروشان، قلعه فروشان، کارلادان، کرتمان،
کرم، ککنان، کلیچه، کوشک، کوهانستان، گورتان،
لادان لاشان، لفاده، لنبانین، لیمجیر، مارمار، محمدآباد، مهرات، موجان، مورچا، میان رشید، ناژوان، نصرآباد، هرستان، وازیچه، ورزان، ورنوسفادران، ولدان و ولگان.
با استناد به قانون جدید تقسیمات کشوری دهه 1360 روستاهای ماربین در شهرستان خمینی شهر شامل خمینی شهر، درچه و کوشک و روستاهای آن و چندین ناحیه شهرداری اصفهان تقسیم شده است.
منبع: کتاب نام ها و نشانه ها محمدعلی شاهین