یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

مسجد جامع دستگرد بر اساس سنگ نوشته آن به تاریخ 1111ه.ق توسط حاجی محمد و حاجی امین محمد قاسم از اولاد حاج اسماعیل دستجردی وقف گردیده است. در این وقف¬نامه حق اجاره مقداری زمین و حق¬ آبه برای مخارج مسجد مذکور نیز وقف گردیده است. گفته می¬شود بنای مسجد دستگرد بر روی مکانی که زمانی آتشگاه بوده، بنا شده¬است. این مسجد با همت هیات مدیره جدید مسجد و خیریه باقیات الصالحات دستگرد از سال 1389 تا 1391 تغییراتی اساسی را پشت سر گذاشته است.
منابع:
- دفترمیراث فرهنگی شهرستان
- گفتگو با هادی فتحیان از اعضای هیات امنای مسجد
- سنگ نوشته مسجد