دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00

ملاحیدرعلی در خانواده¬ای روحانی که از نظر سببی به شیخ حرعاملی منسوبمی شدند به روایتی در سال 1191 ه.ش در سده متولد شد.
وی در اصفهان در حوزه علمیه باقریه مشغول تحصیل شده و سپس راهی نجف گشت و در زمره شاگردان شیخ انصاری قرار گرفت. ملاحیدرعلی مدت ها در آن حوزه مشغول تحصیل و تعلیم بود.
این عالم وارسته که حافظ کل قرآن بود به داشتن افکار آزادی خواهانه و مترقی در حوزه های علمیه نجف و اصفهان معروف شد و قشریون با وی سر ناسازگاری گذاشتند. وی پس از بازگشت از نجف در سال1262ه.ش دار فانی را وداع گفت و در مسجد ملاحیدر فروشان جایی که امامت جماعت آن را به عهده داشت، در خاک آرمید.
به گفته منابع محلی مسجد ملاحیدر، در اصل محل سکونت ملاحیدر بود که به دلیل احساس نیاز به وجود مسجدی در محل آن را به مسجد تبدیل کرد.
منابع:
- گفتگو با محمدعلی پیمانی از مطلعین محلی
- گفتگو با رسول پیمانی از محققین حوزه علمیه اصفهان