یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

 مسجد جامع خوزان قدیمی ترین مسجد جامع خمینی¬شهر است که در مقاطعی از تاریخ در آن تعمیراتی صورت گرفته است از جمله در دوران صفوی در سنه 1068 ه.ق تعمیر و بخش¬هایی از جمله مناره و گلدسته به آن اضافه شد و بخشی از جرز¬های ایوان¬ها تزیین گردید.

منبع:
قزوینی، رویا، مطالعه و مرمت و احیای مسجد جامع خوزان سده (خمینی شهر)، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان،1376.