چهارشنبه, 13 اسفند 1399 Wednesday 3 March 2021 00:00

نادر شاه افشار در لشکر کشی به هند در منطقه کرنال با سپاه هند در این تاریخ به نبرد پرداخت. یکی از موانع شکست سپاه
هند لشکر فی لهای آنان بود که نادرشاه اتخاذ تمهید مناسب برای رویارویی با فی لها را به سردار علی خان کیانی فرمانده سد های تیپ جمازه سوار خود سپرد.
در روز نخست نبرد یعنی 5 اسفند 1117 ه.ش تا ساعت 14:30هیچ یک از دو سو برای آغاز نبرد پیش دستی نکرد. در این
ساعت به دستور نادر تیراندازی توپخانه ارتش ایران آغاز گردید و با شکست پهلوی راست ارتش هند روز نخست نبرد پایان یافت.
در روز دوم هندی ها پیش دستی نموده و با فی لها تک خودرا آغاز نمودند که با نزدیک شدن آن ها به نیر وهای خط مقدم
ایرانی، یگان جمازه سوار سرتیپ علی خان کیانی ماموریت خودرا آغاز کرد. نیمی از یوز باش یهای وی با تیر و کمان فیل بانان را هدف قرار داده و نیمی دیگرگلول ههای آتشی به سوی فیلهاپرتاب کردند. با پرتاب گلول ههای آتشین از سوی ایرانیان و باکشته شدن فیل بانان، فیل ها با عصبانیت به سوی نیر وهای هندی برگشتند که سبب از هم گسیختگی لشکر هند شد. آنگاه نادر
فرمان حمله به دیگر سرداران داد که سبب ایجاد شکاف میان دوپهلوی ارتش هند گردید.
نصراله میرزا و علی خان کیانی، مامور تک به پهلوی راست هند یها شدند. هر دو پهلوی ارتش هند فرو ریخت و نیر وهای
هندی عقب نشینی کردند و ارتباط آ نها با دهلی قطع و شرایط نادر را پذیرفتند. سردار علی خان از محله شمس آباد خوزان بود.
منبع:
رامتین،شهرام،تاریخ نظامی وهنرجنگ،تهران ،دانشگاه افسری امام علی.