یکشنبه, 03 شهریور 1398 Sunday 25 August 2019 00:00

شهرداری سده بر طبق اطلاعاتی که رسیده است، مسیله نهضت نسوان در آنجا جریانی نداشته و به همان حال بطیی باقی مانده است که فوق العاده از شما و سایرین تعجب دارم. لازم است به محض ورود این مراسله کمیسیونی مرکب از نمایندگان انجمن شهرداری و کدخدایان مهم با حضور آقای فرمانده گروهان امنیه اصفهان تشکیل داده و با مساعدت آنها اقدامی نمایید که هر چه زودتر موضوع عملی گردد و این موضوع را هم باید در نظر داشت که عدم پیشرفت کار مربوط به کدخدایان و متنفذین محلی خواهد بود که بر طبق صلاح آنها خاتمه پیدا نخواهد کرد.
منبع:
وزارت داخله، حکومت اصفهان، نمره 3027، تاریخ 26/2/1315، فوری