چهارشنبه, 22 مرداد 1399 Wednesday 12 August 2020 00:00

گورستان گارد در ضلع غربی میدان هفت برادران درخیابان سید اشرف ودوشاخ خمینی شهر واقع شده است این قبرستان یکی از دو قبرستان قدیمی محله ورنوسفادران است. قبرستان دیگر گورستان ورنوسفادران است که مربوط به محله های گارسله، کوشکباج، زاغ آباد،باولگان می باشد این دو گورستان از قدیمی ترین قبرستانهای درخمینی شهر محسوب می شوند. قدمت گورستان گاردررااز۵٠٠تا٧٠٠سال برآورد کرده اند.در قبرستان گاردر اموات اهالی محله گاردر به خاک سپرده می شود .ورودی اصلی وقدیمی این گورستان از سمت جوی گاردریعنی مسیری که به محله گاردر منتهی می شود،راه داشته است.ساکنان محله گاردربا طی مسیرحاشیه جوی گاردروپایان یافتن منازل مسکونی یعنی محله علیرضابه باغات می رسیدندوسپس با جدا شدن از حاشیه جوی گاردربه سمت قبرستان می رفتند. قبل از ورود به محوطه اصلی قبرستان غسالخانه کوچکی که از خشت وگل بود بر رومسیر جوی آبی قرار داشت که از آن اثری باقی نمانده است .درهمین محوطه مقبره سید اشرف واقع است وبه همین دلیل این محوطه را سید اشرف می نامند. تعدادی قبردراین فضا ی خارج از قبرستان اصلی وجود داشت که گفته می شد در زمان قحطی که بازماندگان توان این را نداشتند که مردگان را به محوطه اصلی برسانند در این محل دفن شده اند. پس ازکشیدن خیابان سید اشرف که از میدان هفت برادران تاجوی گاردرامتداد دارداین قبرستان ومحوطه سید اشرف برخیابا ن واقع شدند ودیوارکشی جدیدی در سمت خیابان برای آن انجام گرفت ودرب اصلی آن مقابل خیابان استاد طلایی قرار گرفت.
ورودی قبرستان سنگ نوشته ای بود که زیارت اهل قبور برآن حک شده بود درمحوطه قبرستان تعدادی سرداب وجود داشته که متعلق به کسانی بوده که وصیت کرده بودند تا درشرایط مناسب باقی مانده جسد آنها به کربلا منتقل شود.دراین قبرستان هرطایفه ای منطقه ای مخصوص مزارهای خاندان خوددارد .برخی طایفه هادارای آرامگاه مسقف بوده که به آن ختیره می گفتند ازاین ختیره هاچندموردآن باقی است.
گفته می شود تعدادی سنگ قبرهای ایستاده دراین مکان وجود داشته است.تحقیق جامعی در مورد قبورنخبگان ومشاهیر مدفون در این گورستان ظاهرا وجود ندارد.
براساس اسنادی قبور هفت برادران که برابر حمله مغولها مقاومت وبه شهادت رسیدند در گورستان گاردر واقع شده است.قبرحاج محمد اشرفی مدعی العموم اصفهان در دهه 1310 و20 وعزیزاله سروانی هنرمندوتعزیه خوان کشوری از دیگر قبور موجود در این گورستان است.
منابع:
تحقیقات میدانی ومشاهدات نگارنده
مصاحبه با حاج قنبرسعیدی متولد 1303