سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 Tuesday 11 May 2021 00:00

نام:                     حمام شمس آباد

دوره تاریخی:           قاجاریه

hamam shams aabaad 11

در محله "شمس آباد" خوزان  خمینی شهر پس از عبور از كوچه ای تنگ به عرض تقريبی1متر و طول 20 متر كه به كوچه آشتی كنان معروف است  به حمام شمس آباد که بنای آن از دوران قاجار است می رسیم. بعد از يك هشتی و يك فضای مستطيل شكل به سربينه حمام می رسيم. بين بينه و گرمخانه راهرويی زاويه دار به طول 5متر وجود دارد. اين مسيرها و راهروها كه اغلب به حالت پيچ دار هستند ضمن جلوگيری از بوجود آمدن كوران هوا و ورود سرما يا اتلاف گرما، به حفظ دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضای ديگر نيزكمك می نمايند.

سربينه حمام شمس آباد به صورت هشت نگينی است.در بين حمام های خمينی شهر اين حمام و حمام اندوان بزرگترين بينه ها را دارند.آب حمام مذکور در قدیم با استفاده ازنیروی گاو از چاه  استخراج می شده است وبه همين دلیل به حمام گاوی  نیز معروف است .این حمام در سال 1390 توسط میراث فرهنگی مرمت شد